ഫുഡ് പാക്കേജിംഗ് ബോക്സ്

ഫുഡ് പാക്കിംഗ് ബോക്സ് ഭക്ഷ്യ ചരക്കുകളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്.അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുലഞ്ച് ബോക്സ്, പിസ്സ ബോക്സുകൾ, സാലഡ് ബോക്സ്, സാൻഡ്വിച്ച് ബോക്സ്, സുഷി ബോക്സ്, ബ്രെഡ് ബോക്സ്, ഫ്രൂട്ട് ബോക്സ്, ബിസ്കറ്റ് ബോക്സ്, ഹാംബർഗർ ബോക്സ്, മകരോൺ ബോക്സ്.ഇത് ഭക്ഷണത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും രക്തചംക്രമണ പ്രക്രിയയിൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താവിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.ബയോളജിക്കൽ, കെമിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളാൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ, ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനവും ഇതിന് ഉണ്ടാകും.ഭക്ഷണ ഉപഭോഗത്തിന് ഇത് സൗകര്യപ്രദമാണ്, ഭക്ഷണത്തിന്റെ രൂപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ഉപഭോഗത്തെ ആകർഷിക്കുന്നതും ആദ്യത്തേതാണ്.മെറ്റീരിയൽ വിലയല്ലാതെ ഇതിന് മൂല്യമുണ്ട്.